Turgut Çalıcı

Turgut Çalıcı

Ülkem için İki Lakırdı
Yazarın Tüm Yazıları >

Biraz Zaman

A+A-

Yeni kurulan bir hükümete ömür biçmek moda olmuş son günlerde.

Daha güven oyu bile almamış iken bir hükümeti bu kadar eleştirmek sanırım

İnsafsızlıktan da başka bir şey değil.

Bilmem siz ne düşünüyorsunuz değerli arkadaşlar ama ben biraz süre tanıyalım diyorum.

Eğer beceremezseler gelin heb birlikte eleştirelim ama biraz zaman diyorum sadece.

Gelin heb birlikte hükümet programına da bakalım bir isterseniz neler var.

-Örneğin; Sosyal ve nüfus kimlik hakkında nediyorlar bir bakalım.

Nüfus, sosyal kimlik ve çevrenin korunarak niteliklerinin gelişmesine katkı sağlayıp toplumsal varlığı geliştiren; toplumda farklı kimlik ve yaşam tarzlarına saygı duyan bir anlayışla görev yürütecektir.Sosyal devlet anlayışıyla, fırsat eşitliği ilkesiyle, vatandaşlar arasında gelir uçurumunu yaratmayacak uygulamalarla, demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğü temellerinde, yerelde özne olup küresel düzeyde etkin olmayı başarmak adına toplumsal kaynaklarımızın yaşamın her alanında etkin ve verimli kullanımı konusunda düzenleyici ve denetleyici olacak bir devlet yönetimini hedeflemekteyiz.

-Bir diğer önemli konuyu daha paylaşayım sizlerle “Demokrasi ve Hukuk Düzeni”.

DEMOKRASİ VE HUKUK DÜZENİ bağlamında kısa vadede şu ilke ve hedefleri hayata geçirecektir:

 1. Anayasa’nın 1. maddesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri arasında yer alan demokrasi, sosyal adalet, hukukun üstünlüğü ve laiklik ilkeleri hakiki anlamıyla hayata geçirilecek ve uygulanacaktır.
 2. Kıbrıs Türk halkının kendisiyle ve ülkesiyle ilgili kararları herhangi bir müdahale olmaksızın özgür iradesiyle vermesi hükümetimizce demokrasinin birinci koşulu olarak değerlendirilmektedir.
 3. Basın özgürlüğünün geliştirilip kökleştirilmesi için gerekli her türlü desteğin verilmesi yönünde çalışmalar yapılacak ve basın yayın organlarının devlet olanaklarından eşit ve dengeli biçimde yararlanması sağlanacaktır.
 4. TAK ve BRT Kurumu'nun bağımsız, tarafsız ve demokratik biçimde bütün kesimlerin görüş ve düşüncelerini eşit ve dengeli olarak yansıtması hükümetimizin temel prensibi olacaktır.
 5. Halkın doğru bilgi alma hakkını ve ifade özgürlüğünü temel alan, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya için meslek örgütlerinin etik ilkelere dair duyarlılıklarının da yükseldiği ve girişimlerinin arttığı bugünlerde Medya Etik Kurulu oluşumu ve meslek örgütlerinin uluslararası örgütlerle temasları ve üyelikleri desteklenecektir.
 6. Tüm kamu kurumlarının basına bilgi veren birimleri güçlendirilecek ve şeffaf  bir şekilde basının kamuoyu adına bilgiye ulaşma özgürlüğü sağlanacaktır.
 7. Radyo ve TV'lerin yaşamakta olduğu frekans sorununun giderilmesine yönelik olarak düzenlemeler yapılacaktır. Devlet yetkililerinin yurt dışı seyahatlerini izleme konusunda basın görevlilerinin objektif kriterler dikkate alınarak dönüşümlü katılımları sağlanacaktır. 
 8. Anayasa’nın değiştirilmesiyle ilgili çalışmalar derhal başlatılacak ve katılımcı bir anlayışla sürdürülecektir. Meclis’te üzerinde uzlaşılacak tüm değişiklikler Haziran 2014’te yapılacak mahalli idare seçimleriyle eş zamanlı olarak referanduma götürülecektir. Diğer maddeler üzerinde uzlaşılamadığı takdirde Anayasa’nın 81. ve 162. maddeleriyle ilgili değişiklikler hükümetimizce Haziran 2014’te referanduma sunulacak, bu konudaki çalışmalar Haziran 2014’ten sonra da sürdürülecek ve Anayasa’da özellikle aşağıdaki çerçevede değişikliklerin yapılması için çaba sarf edilecektir:
  1. Yasama dokunulmazlığının, tutuklama yasağı korunarak, siyasal faaliyetlerle ilgili yargılamalar hariç kaldırılması.
  2. Temel haklarla ilgili düzenlemelerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları çerçevesinde değiştirilmesi.
  3. Ombudsman ve Sayıştay ile ilgili düzenlemelerin bu kurumların güçlendirilmesi, daha da işlevselleştirilmesi ve daha da bağımsız hale getirilmesi için değiştirilmesi.
  4. Yargı ile ilgili düzenlemelerin, adil, makul sürede yargılama, uzmanlaşma ve idareye karşı dava açılmasının ve idarenin yargı yoluyla denetlenmesinin kolaylaştırılması ilkeleri çerçevesinde değiştirilmesi.
  5. Eşitlik ilkesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nce kabul edilen ayrımcılık yasağı çerçevesinde yeniden düzenlenmesi.
  6. Memurların siyaset yasağının kaldırılması.
  7. Kadın haklarının, çocuk haklarının, engelli haklarının Anayasa’da açıkça ve modern gelişmelere uygun biçimde düzenlenmesi.
  8. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde düzenlenen haklarının ihlal edildiğini iddia edenlere Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkının tanınmasını sağlayacak değişikliklerin yapılması.
  9. Geçici 10. maddenin kaldırılması
 9. Meclis İçtüzüğü altı ay içerisinde Meclis çalışmalarının etkililiğinin, verimliliğinin ve şeffaflığının sağlanması amacıyla değiştirilecektir.
 10. Siyasal partilerin gelir ve giderlerinin Sayıştay’ın yardımıyla Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenmesini sağlayacak yasal düzenleme altı ay içinde yapılacaktır.
 11. Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın altı ay içerisinde değiştirilmesi ve KKTC’nin tek seçim bölgesi olarak kabul edilmesi sağlanacaktır.
 12. Siyasal Partiler Yasası değiştirilerek partilerinden istifa eden milletvekillerinin bir sonraki seçime kadar bağımsız kalması, bakan, komite başkanı olmasının ve yeni parti kurarak hükümete girmesinin engellenmesi sağlanacaktır.
 13. Sayıştay Yasası, Sayıştay’ın özerkliğini ve denetim yetkilerini güçlendirecek biçimde değiştirilecektir.
 14. Tarafsız ve bağımsız bir kişinin en kısa sürede Ombudsman olarak atanması ve Ombudsman Yasası’nın değiştirilerek kurumun işlevselleştirilmesi sağlanacaktır.
 15. İş Mahkemeleri’nin, Ticaret Mahkemeleri’nin ve Çocuk Mahkemeleri’nin kurulması için en kısa sürede çalışma başlatılacaktır.
 16. Sendikalaşma, toplu sözleşme ve grev haklarının ILO sözleşmeleri çerçevesinde geliştirilmesi sağlanacak ve teşvik edici düzenlemeler yoluyla bu hakların özel sektör çalışanları tarafından da kullanılabileceği koşullar oluşturulacaktır.
 17. Çevre Yasası değiştirilerek ihmalde bulunmak suretiyle çevrenin kirletilmesine sebebiyet verenlerin cezalandırılacakları düzenlemeler hayata geçirilecektir.
 18. Mevzuatta var olan ayrımcılığa ilişkin hükümlerin tümünün ayıklanması hedeflenirken toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için kota uygulamaları da değerlendirilmek üzere gerekli düzenlemeler yapılacak ve eşitlik anlayışının toplumun tüm kesimlerince kabulü için gerekli çalışmalar başlatılacak ve engellilerin önüne engel olarak çıkan düzenleme ve uygulamalar ortadan kaldırılacaktır.
 19. Yabancı işçi sayısını azaltacak ve kayıt dışı işçi çalıştırmayı önleyecek düzenlemeleri getirmeyi ve bu düzenlemeleri ihlal edenlerin cezalandırılmasının sağlanmasını hedeflerken, ülkede çalışan yabancı işçilere yönelik her türlü ayrımcılıkla mücadele edilecek ve yabancı işçilerin insan haklarına aykırı, gayri insanî koşullarda çalıştırılması engellenecektir.
 20. İşgücü teminiyle ilgili bürokratik süreç gözden geçirilecek ve daha etkin ve verimli bir hale getirilecektir.
 21. Bilişim suçlarını düzenleyen bir yasa hazırlanacaktır.
 22. İyi İdare Yasası altı ay içerisinde Meclis’e sevk edilecektir.
 23. Bu programda öngörülen yasa ve Anayasa değişikliklerinin hazırlanması amacıyla Meclis’te özel bir komite kurulacaktır.

-Evet değerli arkadaşlar bunlar daha iki tanesi yapılacak düzenlemelerin gelin heb birlikte bunların takipçisi olalım ve eğer bu yazılanlar sadece yazmakla kalırsa o zaman hebbirlikte eleştirelim.

Günün Fıkrası

Temel Asker’de

Savaş esnasında ordu büyük kayıplar vermektedir..Ordu Generali bu gidişata dur demenin yollarını ararken birden aklına zekice bir fikir gelir..Hemen taburu geniş bir arazide toplar ve tabura şöyle hitap eder :
-Bu günden sonra düşman tarafından bir kelle getirene on dolar vereceğini taahhüt eder ve taburu düşman cephesine gönderir.. Ertesi gün bölük şahlanır ve herkez 2,3 kelle getirip ordu komutanından parasını tahsil eder.. Savaşın 3.günü ordu generali Temel‘in olmadığını farkeder..Tabura haber gönderir ve tüm ölülerle yaralıların arasında Temel‘i araştırır. Yapılan aramalarda Temelden hiç iz yoktur..Temelsiz geçen 5 günden sonra nöbetçilerden biri tabura doğru bir toz bulutunun yaklaştığını haber verir.. Dürbünü eline alan General yaklaşan toz bulutunun bir kamyon olduğunu görür..Gözlerine inanamaz kamyonun kasası düşman kelleleriyle doludur ve direksiyondaki kişi de Temelden başkası değildir..Sevinçle temeli karşılayan ordu Generali ordusuna dönerek asker dediğin böyle olmalı der ve temeli odasına çağırır..Odaya giden temele ordu komutanı:
-Bak evladım devletimiz savaş halinde ve ekonomimiz bozuk..Ben sana düşman kellesi başına on dolar sözü verdim lakin bu kadar kelleye ödeyecek bütçemiz yok..Gel seninle bir anlaşma yapalım kelle başına sana 6 Dolar verelim demiş..
General’in teklifine şiddetle karşı çıkan Temel parasını tam olarak ister..Bir türlü Temeli ikna edemeyen general kızgın bir ifadeyle 6 doları niye kabul etmediğini sorar..
Temelin cevabı enteresandır :
-Komutanım valla billa 7 Dolardan ben aldım o kelleleri 

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.