Meclis Genel Kurulu’nda Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın geneli ve madde madde görüşülmesi saat 20.00 itibarıyla tamamlandı.

Tasarının geneline ilişkin konuşmaların ardından, tasarının madde madde görüşülmesine geçilerek, tüm maddeler oy çokluğuyla onaylandı.

Tasarının genelinin oylanması ise, ivediliği olmadığı için bir sonraki yasama işlevli birleşimde yapılacak.

Meclis'in bir sonraki birleşim denetim işleviyle yarın saat 10.00’da yapılacak.

TASARI NEYİ DEĞİŞTİRİYOR?

Kamu İhale (Değişilik) Yasa Tasarısı, doğrudan alım maddesindeki rakamları güncelleyerek KİT’lerin ve kendi özel yasalarıyla kurulmuş kamu tüzel kişilerinin faaliyetlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.  Tasarı, mevcut yatırım yapmış büyük şirketler ile temel ihtiyaç olan elektrik ve su teminiyle ilgili ivedi durumlarda veya ivedilik gerektiren olağanüstü hallerde mal ve hizmet alımını yapmasına engel teşkil eden maddelerde de düzenleme içeriyor. Tasarıyla, kamu menfaati gereği temel ihtiyaç olan su ve elektrik temini gibi ivedi durumlarda ihtiyaçların karşılaması noktasında ihale makamına yetki verilerek doğrudan alım yapılması sağlanacak.

Tasarı, esas yasanın 24’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasının (A) bendini kaldırmak ve yerine yeni (A) bendi eklenmesini öngörüyor. Yeni bent şöyle:

 “(A) Bu Yasa kapsamındaki idarelerin, tahmini değeri KDV hariç aylık brüt asgari ücretin 20 (Yirmi) katını aşmayan mal ve/veya hizmet alımları ile tahmini değeri KDV hariç aylık brüt asgari ücretin 30 (Otuz) katını aşmayan ve  konu ile ilgili teknik daireler tarafından onaylanan yapım işleri.

Ancak bu yasanın 4’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasının (C) bendi kapsamındaki ihale makamları tahmini değeri KDV hariç aylık brüt asgari ücretin 30 (otuz) katını aşmayan mal ve/veya hizmet alımları ile teknik daireler tarafından onaylanmış yapım işleri yapabilir.”

Tasarıdaki bir diğer değişiklikle esas yasanın 24’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasının (C) bendi kaldırılarak yerine şu yeni (C) bendi ekleniyor:

“(C) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri 3 (üç) yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden yapılan alımlar.

Ancak, ihale makamı büyük miktarda yatırım yapılmış olan ve/veya büyük miktarda yatırım gerektiren,  su ve elektrik temini ile ilgili büyük projeler için toplam süresi 20 (yirmi) yılı geçmeyecek sözleşmeler ile gerçek veya tüzel kişilerden alım yapabilir.”